1. 2. 3. 4. 5. ABC DE FGH IJK L MN OPQ RST UVWXYZ

Bitte klicken Sie auf einen Anfangsbegriff, um Bibelstellen zu Manuskriptinhalten zu erhalten.

Gewählter Anfang: I oder J oder K

Jakobus 1,19
Jer 17,8
Jeremia 1,14
Jeremia 23,23
Jeremia 29,7
Jeremias 40, 26-31
Jes 43,18.19
Jesaja 1,3
Jesaja 2
Jesaja 2,4
Jesaja 29, 17
Jesaja 40, 3;10
Jesaja 42,9
Jesaja 43, 18-21
Jesaja 43,1
Jesaja 49, 15- 16
Jesaja 53
Jesaja 55
Jesaja 58, 6;8
Jesaja 58, 7
Jesaja 58, 7-12
Jesaja 60, 1- 2
Jesaja 66, 13
Jesaja 66,13; Jahreslosung 2016
Jesaja 7,14
Jesaja 9, 5-6
Jesaja 9,3
Jesus Sirach 38, 25
Joh 8,31-32
Johannes 10,10
Johannes 10,14
Johannes 15, 9
Johannes 19
Johannes 20, 24 ff
Johannes 4, 14
Johannes 5,2-9
Johannes 6,35
Johannes 8,32
Johannesevangelium 12, 12- 13
Johannesevangelium 12, 20- 26
Johannesevangelium 12, 24
Johannesevangelium 14, 1
Johannesevangelium 15,5
Johannesevangelium 16, 32
Johannesevangelium 6
Josua 6,5
Klagelieder 2,11; Sprüche 18,8
Kol. 1,15
Kolosser 3,11ff
Kolosserbrief 3, 1- 16
Könige I, 19, 1-8
Korinther 1 (16,14)
Korinther 1 (9)
Korinther 2,12,10